สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg


แคลเซียมเสริมอย่างไรถึงเหมาะสมตามวัย

       เป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูก และฟันคือ
แคลเซียม การเสริมแคลเซียมหรือรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง
จึงเป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากขึ้น


           แคลเซียมสำคัญต่อร่างกายอย่างไร

       แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการตลอดชีวิต แคลเซียม
นอกจากจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟันแล้ว ยังมีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ การนำ
ส่งสารสื่อประสาท การควบคุมความดันโลหิต การทำงานของเอนไซม์ รวมทั้ง
เกี่ยวข้องกับการหลั่งฮอร์โมนในร่างกาย ถ้าร่างกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอต่อ
  ความต้องการจะมีผลทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก กระดูกและฟันจะบางลง การสร้างกระดูกผิดปกติอันจะนำ
ไปสู่โรคกระดูกอ่อนในเด็ก หรือกระดูกโปร่งบางในผู้ใหญ่ได้
 
   
         เนื่องจากแคลเซียมมีบทบาทที่สำคัญต่อร่างกาย ร่างกายจึงต้องพยายามรักษาสมดุลของแคลเซียมในซีรัม
ในภาวะที่ร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ    ระดับแคลเซียมในเลือดจะลดต่ำลงส่งผลให้ร่างกาย
ปรับตัวและมีการสลายแคลเซียมออกมาจากกระดูก ขณะเดียวกันก็เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ ถ้าร่างกาย
ยังคงได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ  แคลเซียมจะถูกดึงออกมาจากกระดูกทำให้กระดูกบางลงมีโอกาส
หักได้ง่าย
 
 
 
 
   
         ความหนาแน่นของมวลกระดูกในแต่ละวัยเป็นอย่างไร
         
         โดยปกติมวลกระดูกจะมีการสร้างและการสลายควบคู่กัน    ซึ่งกระบวนการสร้างและสลายมวลกระดูกจะ
แตกต่างกันตามอายุกรรมพันธุ์ รูปร่างของแต่ละคน และอาหาร กระบวนการสร้างจะเกิดมากในวัยเด็ก ส่วนวัย
ผู้ใหญ่กระบวนการนี้จะอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งในช่วงนี้จะมีแคลเซียมถูกนำเข้าและนำออกจากกระดูกประมาณ
วันละ 600-700 มิลลิกรัม ดังนั้น  ถ้าร่างกายได้รับแคลเซียมน้อย การสลายกระดูกจะมีมากกว่าการสร้าง ทำให้
มวลกระดูกลดลง
 
 
 
 
   
         ความหนาแน่นของมวลกระดูกจะสัมพันธ์กับปริมาณ
   
         แร่ธาตุที่เข้ามาพอกพูนในกระดูก ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ความยาวของกระดูกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วน
ความหนาแน่นของ มวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นและมีความหนาแน่นสูงสุดเมื่ออายุ 25-30 ปี
 
   
         ความหนาแน่นของมวลกระดูกนี้จะคงอยู่จนอายุ 40-45 ป
   
         หลังจากนั้นมวลกระดูกจะค่อยๆ ลดลง ในผู้ชายสูงอายุมวลกระดูกจะลดลงร้อยละ 3-5 ต่อ 10 ปี  ส่วน
ผู้หญิงในช่วงวัยหมด ประจำเดือนมวลกระดูกจะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี และจะคงอัตรานี้เป็นเวลา 5-10 ปี
 เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงแล้ว     จึงลดลงสู่อัตราเดียวกันกับผู้ชายสูงอายุ ดังนั้นในผู้หญิงหลังหมด
ประจำเดือนจึงมีมวลกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบภาวะกระดูกโปร่งบางในผู้สูงอายุผู้หญิง
มากกว่าในผู้ชาย   สำหรับผู้หญิงที่มีมวลกระดูกหนาแน่นกว่าตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
มวลกระดูกจะมีความหนาแน่นมากกว่าผู้หญิงที่มีมวลกระดูกหนาแน่นน้อยกว่า ผู้หญิงที่มีมวลกระดูก หนาแน่น
สูงจึงมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกโปร่งบางน้อยกว่านอกจากนี้กิจกรรมที่ต้องรับน้ำหนักจำเป็นสำหรับกระดูก ถ้าไม่มี
กิจกรรม ที่ต้องรับน้ำหนัก มวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็ว    อย่างเช่นนักบินอวกาศซึ่งอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก
โครงกระดูกจะตอบสนองต่อแรงกดดันจากกิจกรรมต่างๆ     ส่งผลให้ปริมาณมวลกระดูกสูงสุดเพิ่มขึ้น แต่การ
ออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงวัยหนุ่มสาว  อาจมีผลให้มวลกระดูกลดลงได้ เนื่องจากไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมน
ในรอบเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์แคลเซียมจะถูกส่งไปยังทารกประมาณ 30 กรัม     ร่างกายของแม่จึงมี
การชดเชยโดยลำไส้ จะดูดซึมแคลเซียมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และลดการขับแคลเซียมออกทางไต    ดังนั้นผู้หญิงที่มี
ภาวะโภชนาการของแคลเซียมดี และได้รับแคลเซียมจากอาหารเพียงพอตลอดการตั้งครรภ์จะไม่สูญเสียแคลเซียม
ออกจากกระดูก แต่ผู้หญิงที่มีภาวะโภชนาการแคลเซียมไม่ดีอาจมีการสูญเสียมวลกระดูกได้ถึงร้อยละ 3 และผู้หญิง
ที่มีภาวะโภชนาการของแคลเซียมดีจะมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นในไตรมาสหลังของการตั้งครรภ์ เนื่องจากมีฮอร์โมน-
เอสโตรเจน เพิ่มขึ้น    และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในระหว่างให้นมบุตร แม่ต้องการแคลเซียมสำหรับ    การผลิตน้ำนม
แคลเซียมจากซีรัมของแม่จะถูกขับออกมาในน้ำนม   ถ้าแม่ได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอจะมีผลทำให้แคล-
เซียมในกระดูกลดลง
 
 
 
 
 
 
   
  ข้อมูลจาก http://www.healthtoday.net/
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน  ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684

ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
 Search powered by Google™