สาหร่ายเกลียวทอง แฮปปี้ไลฟ์

home02.jpgaboutUS01.jpgspirulina1.jpgsent_product1.jpgPurcess1.jpgRegisMember1.jpgstep1.jpgcontac01.jpg

ความสำคัญของโภชนาการ

      คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเป็นพื้นฐานของความสุขทั้งปวง  แต่คนเรา
จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นั้นจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีคุณ
ค่าครบถ้วนและปริมาณ เพียงพอซึ่ง เราเรียกว่า "บริโภคอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ"


    ประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพทางกาย

  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
      คนเราจะมีรูปร่างสูงใหญ่เพียงใดขึ้นอยู่กับ การรับประทานอาหารและ พันธุ์กรรม
ของแต่ละคน คนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่มีรูปร่างสูง ใหญ่ หากรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการร่างกายก็จะสูงใหญ่ตามลักษณะทางพันธุกรรม  ตรงกันข้ามกับคนที่
รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ รูปร่างก็จะเจริญเติบโตไม่เต็มที่ทำให้ตัวเล็กกว่า
ปกติได้ แม้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่มีรูปร่างสูงใหญ่ก็ตาม
    
  ทำให้หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรง

      หญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารถูกหลัก โภชนาการ จะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างมีครรภ์ได้
เช่น การแท้งบุตร การคลอดบุตรก่อนกำหนดเป็นต้น นอกจากนี้หญิงมีครรภืที่รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ
ร่างกายจะแข็งแรง  และทารกในครรภ์ก็จะเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและสมองอย่างปกติ เมื่อคลอดทารกก็จะ
คลอดได้ง่าย และทารกที่คลอดก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตเป็นปกติ ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและผู้เป็นมารดาก็จะฟื้น
คืนสู่ภาวะปกติหลังจากคลอดบุตรได้อย่างรวดเร็วด้วย
 
 
 
 
 
    
ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยได้ง่าย

      คนที่ได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ร่างกายจะสามารถต้านทานโรคได้ดีเพราะมีภูมิต้านทานโรคดี
แม้เมื่อมีอาการเจ็บป่วย เล็กน้อยหรือไม่รุนแรงร่างกายก็จะสามารถรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องไปพบแพทย์
 
 
 
    
ทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น

      คนเราจะมีอายุยืนยาวได้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น สภาพแวดล้อมที่ดี การแพทย์และสาธารณสุขดี
มีการรักษาสุขภาพ ร่างกายดี และที่สำคัญคือรู้จักเลือกรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ก็จะ ทำให้แข็งแรง
มีอายุยืนยาวขึ้นได้
 
 
 
    
ทำให้สมองและสติปัญญาดี

      สมองของคนจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และเมื่อคลอดแล้วสมองก็จะยังคงเจริญเติบโตต่อไปอีก
หญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการจะทำให้สมองของทารกในครรภ์มีการพัฒนาเจริญเติบโต
อย่างเต็มที่ และเมื่อคลอดออกมาแล้ว ถ้าเด็กได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการโดยเฉพาะในช่วงอายุ 1-3 ปี
เด็กจะมีพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ ถึงร้อยละ 80 ของสมองทั้งหมด
 
 
 
 
 
   
   
   
   

 

บริษัท แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด จัดจำหน่าย สาหร่ายเกลียวทอง H-Life สไปรูลิน่า spirulina
11/34 โครงการใจแก้วเอราวัณ ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน  ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
สำนักงานใหญ่ โทร.053-111684

ฝ่ายขาย 086-431-9489,081-603-4412,086-429-8016
  Search powered by Google™